خانه / بیانیه ها / بلوچهای مهاجر را در تورکمنصحرا چه میشود؟

بلوچهای مهاجر را در تورکمنصحرا چه میشود؟

برای تورکمنها تردیدی وجود ندارد که ویرانی و غیر قابل زیست کردن عامدانه سیستان و بلوچستان توسط رژیم اسلامی، رابطه ای مستقیم با سیاست ضد ملی حکومت برای راندن ساکنان ان به سوی تورکمنصحرا جهت تغییر ترکیب جمعیتی منطقه ومحروم ساختن تورکمنها از ابراز وجود سیاسی واحد و برهم زدن هویت ملی تورکمنصحرا دارد!

این سیاست ضد ملی در مورد تورکمنها که توسط رژیم سلطنتی به زعامت “اسدلله علم” آغاز شده بود، در شرایط فعلی ابعاد فاجعه باری برای تورکمنصحرا یافته است. تا جاییکه امروزه تورکمنها انرا نه مهاجرت معمولی بلکه با “سیل مهیب” مقایسه میکنند!

به یمن این “سیل” جاری شده بسوی تورکمنصحرا، جمعیت مهاجرت داده شده ها به منطقه نسبت به جمعیت بومی در شهری مانند آی درویش (کلاله) پیشی گرفته و سی درصد ساکنان گنبدکاووس از افراد غیر بومی عبارت میگردد! برنامه ریزی و سازماندهی این “سیل” سرازیر شده مهیب بسوی تورکمنصحرا را نیز وزارت اطلاعات و امنیت و بویژه اطلاعات سپاه بر عهده دارند.

طبیعی استکه ورود مهاجرین به سرزمین جدید تنها فیزیکی نبوده بلکه فرهنگ و عقاید بیگانه با جامعه میزبان را نیز بهمراه خود میاورند و با صاحبان فرهنگ ملی و بومی منطقه و بویژه اگر این فرهنگ برای آنها ناشناخته و والاتر از فرهنگ عقب مانده خود آنها باشد، موضع تدافعی گرفته و به تنش با آن کشیده میشوند. تن در ندادن این مهاجرت داده شده ها به زندگی مسالمت امیز و پذیرش و سازش با فرهنگ میزبان و عدم انتگراسیون آنها در جامعه جدید، محمل اصلی بهره برداری نیروهای امنیتی و شوونیستهای حاکم در ایران در پیشبرد سیاست ضد ملی انها در تورکمنصحرا علیه ملت تورکمن است.

در میان این مهاجرت داده شده ها به تورکمنصحرا، تاکنون عناصری از میان زابلیهای رانده شده از سیستان، قوم خود را به بدنامترین مهاجرین در تورکمنصحرا مبدل ساخته اند. اما، بلوچهایی نیز در این میان درست پا در جای پای سخیف ترین و شرور ترین زابلی ها در منطقه گذاشته و بهمراه انها به مخل آسایش تورکمنها تبدیل شده اند. ایندسته از بلوچها از یکسو سر در آبشخورقاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در بلوچستان و سپاه پاسداران داشته از سویی دیگر از حمایت و پشتوانه اطلاعات سپاه و از تسلیح گسترده بلوچها در منطقه برخوردار هستند.

حدودا دو سال و نیم پیش معتمدین تورکمن جهت جلوگیری از تاثیر این عناصر در میان بلوچهای مهاجر در تورکمنصحرا و ممانعت از ایجاد تفرقه بین مهاجرین بلوچ با تورکمنها متوسل به مولوی عبدالحمید شده و نمایندگانی نزد وی اعزام کردند. اما وی با خزیدن بزیر عبای خامنه ای دیگر حساب خود را از ملت بلوچ جدا کرده و تاثیر سابق بر جامعه بلوچ را از دست داده بود. طی این مدت عناصر نامطلوب بلوچ اعمال زشت و حتی جنایات خود علیه میزبانی که بدلیل هم مذهب بودن و برای نجات انها از فقر و فلاکت غیر انسانی در سیستان و بلوچستان با آغوش باز پذیرفته بود تشدید ودو چندان کرده اند. تا جاییکه در اندوره با بازگشت نمایندگان تورکمن از نزد مولوی عبالحمید جوانی بنام “بازیار” از روستای “کأکه” از توابع گنبد کاووس را در حالیکه از جنایت خود فیلم برداری میکردند تکه تکه کردند!با اینکه مسببین این جنایت هولناک افرادشناخته شده ای بودند، اما نیروهای امنیتی رژیم انها را آزاد گذاشتند تا باز به جنایت خود ادامه بدهند!

اقدام ایندسته از بلوچهای مهاجر در تورکمنصحرا تنها به ارتکاب جنایات و ایجاد تنش و درگیری با تورکمنها محدود نشده و عناصری از میان انها به گروههای سلفی که ریشه در پاکستان دارنددر فضای مجازی آزادانه به تبلیغ خشونت و اسلام آدم خواران دینی مشغولند.پیروان این گروههای دینی تروریست با لباسهای شبیه به طالبان افغانی آزادانه به تبلیغ و ترویج عقاید خطرناک خود و به یارگیری از میان جوانان تورکمن پرداخته و نیروهای امنیتی رژیم نه تنها به فعالیت این گروههای جهنمی چشم فرو بسته بلکه حتی اجازه داده اند که گروهی چون “سیفیه” که شاخه ای از داعش میباشد، آشکارا به جذب نیرو بپردازد!

هدف ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در آزاد گذاشتن این گروههای دینی بیگانه با جامعه تورکمن، برهم زدن یکپارچگی جامعه حنفی مذهب تورکمن و هویت زدایی مذهبی از ان و نهادینه ساختن خشونت دینی در میان تورکمنها و بالاخص تبدیل انها از ملت به امت اسلامی است!

ما، از روشنفکران و معتمدین جامعه مهاجر بلوچ در تورکمنصحرا خواهان محکوم و ترد ساختن این گونه افراد از میان خود و مسموم سازان جوانان تورکمن با واردات و توزیع مواد مخدر و عاملین و مبلغین فرقه های مذهبی وارداتی انحرافی و تروریستی و افشای نام و رسواسازی مامورین اطلاعاتی رژیم در میان بلوچها هستیم! ما تورکمنها همیشه حساب بلوچها را از زابلیهای وارداتی رژیم اسلامی به منطقه جدا ساخته و بعلت هم مذهبی انها با جامعه تورکمن، انها را با طیب خاطر نه تنها در تورکمنصحرا بلکه حتی در جمهوری تورکمنستان نیز هزاران نفر از انها را پذیرفته و زندگی مسالمت امیزی با انها در هر دوسوی مرز داشته ایم. بنابراین نگذارید مشتی خود فروخته مانند زابلی های وارداتی رژیم به تورکمنصحرا، سرنوشت جامعه مهاجر بلوچ را نیز به سرنوشت محتوم رژیم اسلامی گره زده و با نفرت پراکنی و اعمال شنیع و غیر انسانی خود علیه میزبان، جامعه صلح طلب بلوچ را در آتش انتقام در فردای رژیم اسلامی بسوزانند. فراموش نباید کرد که ما سرنوشت مشترکی تحت حاکمیت یک رژیم شوونیستی مذهبی داریم و دشمن مشترک ما نه یکدیگر بلکه رژیمی استکه هویت ملی ما را پایمال و سرزمین بلوچستان را به وادی غیر قابل زیست و سرزمین تورکمنها را به غارتکده ای برای خود تبدیل کرده است. جامعه مهاجر بلوچ در تورکمنصحرا نفرت و انزجار خود را متوجه عامل جابجایی جمعیتی ملت بلوچ و آواره سازی انها در مناطق و کشورهای مختلف منطقه و مسلط کننده زابلیها بر بلوچستان بکنند و نه جامعه پناه دهنده به انها و با دردی مشترک با انها!

کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن

۶ می ۲۰۲۲تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.