خانه / زبان تورکمنی / بمانسبت روز جهانی زبان مادری

بمانسبت روز جهانی زبان مادری

سرنوشت یک زبان در دو سوی مرز

برخورد متفاوت با زبان تورکمنی بدنبال تقسیم سرزمین آن در نهم دسامبر ۱۸۸۱ در دوسوی این مرزهای قراردادی و غیرقانونی، از طرف حکومتهای مرکزی ایران و روسیه، امروز خود معیاریست گویا و روشن جهت درک تفاوت بنیادین یک فرهنگ آسیائی با فرهنگی شبه اروپائی یا اورو-آسیائی!

روسها، برخلاف ملت فارس که با فرهنگی اسطوره ای- دینی و با مباهات و بزرگنمائی “افتخارات گذشتۀ” خود از طرف روشنفکران آن که در حقیقت چیزی بجز یک نکبت تاریخی نیست، از فرهنگی اروپائی و هویتی غربی و غیر اسطوره ای و غیر دینی برخوردار هستند. هرچند که چهارده میلیون کیلومترمربع از کل هفده میلیون کیلومترمربع از مساحت روسیه در قارۀ آسیا واقع شده و هنوز نیز شیار عمیقی از حکومت دویست سالۀ تاتار- مغول های آسیائی بهمراه تأثیر عناصری از فرهنگ مستعمرات آنها در آسیای مرکزی و قفقاز را میتوان بر سیمای فرهنگی آنها مشاهده نمود.

در همان حال حکومتهای استبدادی در اروپای غربی و در روسیۀ تزاری و ساختار اجتماعی-اقتصادی آنها بیانگر تبارهای تاریخی متفاوت و مجزایی هستند و مسیرهای مختلفی را تا فرجام نهائی خود پیموده اند و اشکال مختلف سرنوشت این حکومتها را در آندوره مشخص ساخته اند. سلطنت های اروپای غربی بوسیله انقلابهای بورژوایی از بالا یا پایئن محو و نابود شدند، اما در شرق امپراطوری روسیه با انقلابی پرولتری نابود گردید که خود بیانگر دو سطح اجتماعی و فرهنگی دوگانه بوده اند. پیامدهای تقسیم قارۀ اروپا از قرون وسطی که بصورت نمادین خود را در تحولات پیاپی و متضاد نشان داده اند، امروز نیز سیاستهای این قاره و جهان را همراهی می کنند!

برای مطالعه بیشتر لطفا کلیک کنید.

 تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.