خانه / سیاسی / سگ سردار آزمون و صف آرائی ملاها علیه آن!

سگ سردار آزمون و صف آرائی ملاها علیه آن!

این ملایان بظاهر سنی حنفی مذهب، اما در تبعیت و بیعت از رهبر سیاسی شیعه ۱۲ امامی حاکم باید “توضیح بدهند” که بغیر از یک مشت حدیث خودساخته “فلسفه” حرام بودن حیوانی بنام سگ و وفادارترین موجود نسبت به انسان در کجای قران که آنرا “کتابی آسمانی” و بدون آنکه ثابت شده باشد که در این جهان لایتناهی و در این کهکشان بی پایان، آسمانی وجود داشته باشد می پندارند، آمده است؟در قران بغیر از این اشاره مثبت به نقش “سگ” در این سوره نه تنها کلمه ای دیگر درباره سگ وجود ندارد بلکه حکمی نیز مبنی بر حلال یا حرام بودن آن نیامده و این حکم بعدها توسط دکانداران دینی که با هزاران هزار حدیث های ساختگی و با “تأویل و تفسیر” آیه های قرانی نتایج دلخواه خود را از این “کتاب آسمانی”، چون ملا “طواق قلیچ” ها استخراج کرده اند، صادر شده است. ملایی که پر کردن جیب گشاد خود از استحمار و فریب مردم و ار قبل تبلیغ تبعیت سنی ها از حکومت شیعی برای برخورداری خود از رانت های حکومت ولی مطلقه را حلال و واجب اما، پر کردن دندان کرم خورده را برای مردم “حرام” و بی دندان شدن آنها را “حلال” اعلام می کند.

اخیرا در فضای مجازی در تورکمن صحرا ویدئویی از سخنان ملایی بنام “طوی قلیچ آخون” دست بدست گشته که در آن این ملا به نیابت از طرف تمامی ملایان همفکر خود با سگ زبان بسته و بی آزار سردار آزمون درگیر شده است!

وی در این ویدئو ادعا می کند که “سردار آزمون در خانه خود سگ نگه می دارد و با آن همخوابه شده و می گوید که هرکسی که سگ را حرام و نجس می داند من این دین را قبول ندارم”. وی در ادامه پاچه گیری سگ آزمون تأکید کرده است که “ما دفعه بعد با فلسفه اش این امر را توضیح خواهیم داد. زیرا این وظیفه ما است”!

بدنبال اعلان جنگ این ملا با این سگ، ملاهای دیگری نیز به این کارزار سگی پیوسته و برای اجرای “وظیفه” خود علیه کفر به سبقت گیری از یکدیگر پرداخته اند تا با حمله به این حیوان، در اصل شخصیت و آینده سردار تورکمنها را به زیر سئوال بکشند. مسلما این “وظیفه” توسط کسانی بر عهده این ملایان گذاشته شده که از حسادت شوونیستی از عروج یک جوان تورکمن به جایگاه بهترین گل زن ایران و آسیا و در روسیه، مدتهاست که بر خود می پیچند و دشمنی آنها در فضای واقعی و مجازی علیه این جوان سابقه ای طولانی دارد. زیرا با شناخت از سوابق این دست از ملایان سنی که از بدو انقلاب اسلامی به تبلیغ واجب دینی بودن اطاعت مطلق از حکومت دینی شیعه برای سنی ها مشغولند و تاکنون از پستان ولی مطلقه تاراجگر و غارتگر در سرزمین تورکمن شیر خورده اند، بدون امروحمایت سردمداران این حکومت خود جرئت و توان کوچکترین حرکت و بیان مستقلانه اندیشه ای را نداشته و ندارند!

لیکن این ملایان بظاهر سنی حنفی مذهب، اما در تبعیت و بیعت از رهبر سیاسی شیعه ۱۲ امامی حاکم باید “توضیح بدهند” که بغیر از یک مشت حدیث خودساخته “فلسفه” حرام بودن حیوانی بنام سگ و وفادارترین موجود نسبت به انسان در کجای قران که آنرا “کتابی آسمانی” و بدون آنکه ثابت شده باشد که در این جهان لایتناهی و در این کهکشان بی پایان، آسمانی وجود داشته باشد می پندارند، آمده است؟

مطالعات صورت گرفته در مورد قران نشان می دهند که تنها یکبار در میان حدودا ۶۲۰۰ آیه آن از از موجودی بنام سگ نام برده میشود. زمانی که در آیات مربوط به قصص به قصه “اصحاف کهف” در “آیه ۲۵ سوره کهف” پرداخته میشود نامی از یک سگ به میان می آید که زمانی که “خفتگان غار ۳۰۰ سال و ۹ سال زیادتر در غار خود درنگ کردند”، سگی در بیرون از غار از این به خواب رفتگان نگهبانی می کرده است!

بنابراین، در قران بغیر از این اشاره مثبت به نقش “سگ” در این سوره نه تنها کلمه ای دیگر درباره سگ وجود ندارد بلکه حکمی نیز مبنی بر حلال یا حرام بودن آن نیامده و این حکم بعدها توسط دکانداران دینی که با هزاران هزار حدیث های ساختگی و با “تأویل و تفسیر” آیه های قرانی نتایج دلخواه خود را از این “کتاب آسمانی”، چون ملا “طواق قلیچ” ها استخراج کرده اند، صادر شده است. ملایی که پر کردن جیب گشاد خود از استحمار و فریب مردم و ار قبل تبلیغ تبعیت سنی ها از حکومت شیعی برای برخورداری خود از رانت های حکومت ولی مطلقه را حلال و واجب اما، پر کردن دندان کرم خورده را برای مردم “حرام” و بی دندان شدن آنها را “حلال” اعلام می کند.

اصولا، ریشه “حرام یا حلال” در “توتم” انسانهای اولیه و در عادات وسنن قبایل بدوی اعراب و یهود قرار دارد که امروزه ملایانی چون “طواق قلیچ” ها به واجب بودن رعایت انها تحت عنوان “شریعت” بیش از خود قران اصرار میورزند!

“توتمیسم” هرچند بعنوان الوهیت و نماد منشا یک مجموعه انسانی مورد پرستش نبوده اما، به مثابه خویشاوند کهنترین اجداد و منشأ قبیله و طایفه مورد احترام ویژه قرار میگرفته و میگیرد. انسانهای اولیه منشأ قبیله و طوایف مورد ویژه انها خود را به حیوان و یا شئ ای خاص نسبت داده و انرا بعنوان “توتم” خود دارای نیرویی برای حمایت و حفاظت از خود پنداشته و چون “حرام” نیز با “حرمت” از نظر لغوی ریشه مشترکی دارند، “امیزش جنسی و خوردن گوشت” انرا نیز تابو و قبیح می شمردند. “توتمیسم” در میان اعراب، آریایی ها، مغولان، تورکان و هندوها نیز رایج بوده و انها نیز توتم های خود را که تماما حیوانات معینی بودند مورد احترام ویژه ای قرار میدادند. مثلا، توتم تورک زبانها گرگ و توتم طوایف بدوی اعراب و یهود (سمیتها) یا سامی زبانها، خوک بوده و توتم قبایل بدوی آریای ها یا فارس زبانان کنونی سگ ویا گاو توتم هندوها و لاغیر بوده است!

با تبادل فرهنگی انسانها طی هزاره ها بسیاری از تابوها و اداب و سنن انسانها نیز وارد فرهنگ همبودهای انسانی دیگر شده اند. بویژه با گسترش ادیان توتم ها و اداب و سنن قبیله ایی که متعلق به اقوام خاصی شمرده میشدند، مرزهای ایل و قوم را درنوردیده و به فرهنگهای دیگر نیز نفوذ کرده و به تابوهای مشترکی در یک دین خاص مبدل گردیده اند. مثلا اگر ایین ختنه از مصر باستان به قوم و دین یهود و یا سنتهای جزایی سنگسار و قصاص قبایل بدوی یهود به این دین و از انها به دین اسلام و یا “توتم:خوک” قبایل بدوی سامی عرب و یهود وارد دین اسلام شده و در این ادیان نیز “حرام” اعلام شده و “توتم:سگ” قبایل فارسی زبان وارد شیعه گری و با گرویدن ترکهای اذری به ضرب شمشیر صفویان از مذهب سنی به مذهب شیعه، وارد فرهنگ انها نیز شده است. تا جاییکه از زبان ترکی اذری در دوران صفویان بدلیل دین خویی افراطی انها، عدد “سگسن=۸۰” بخاطر تلفظ ان با زبان زیبای ترکی آذری، چون بصورت “سگ – سن” در میاید، این عدد حذف و عدد “هشتاد” فارسی جایگزین ان شده است!

بنابراین، حتی در صورت صحت اتهام ملا “طواق قلیچ” و سایر ملایان همفکر وی مبنی براینکه اقای آزمون گفته اند که : “هرکسی که سگ را حرام و نجس میداند من این دین را قبول ندارم”، باز حق با اقای آزمون است. زیرا، مطابق اشاره مختصر فوق، “حرام” بودن سگ نه ریشه در هیچ دینی و بویژه در اسلام و نه در قران دارد!

با مراجعه به عقل سلیم و نه عقل دینی ملاهایی چون “طواق قلیچ” ها، این سوال پیش میاید که چگونه میتوان حیوانی که به عنوان اولین جانور اهلی شده و وفادارترین دوست انسان بشمار امده و هزاران سال از غار و خانه، اموال و احشام ان در نبرد با حیوانات درنده و سارقان مسلح حفاظت کرده و امروزه نیز عصای دست نابینایان، نجات دهنده انسانها از زیر اوار زلزله و بهمن و همکار پلیس و مرزبانان در کشف مواد مخدر و دیگر کالاهای مضر و غیر قانونی بوده و عمر کوتاه خود را تماما وقف شادی انسانها و خدمت به انها کرده است، “حرام و نجس” و مضر باشد؟

بگونه ای که سگ از جایگاه والایی در بین تورکمنها برخوردار است که مثل معروف “ایت آتا، أر دایا” نمونه مشخص آن است.

“حرام و مضر” البته بنا به تعریف ملاها از ان، نه حیوانی زبان بسته و مفید بلکه انسان نماهای بد طینت و خبیث، متجاوز به حریم خصوصی و عمومی مردم، فریبکاران و دکانداران دینی که به استحمار و استعمار مردم مشغولند و از ارتکاب هیچگونه جنایت و پلشتی بنام خدا و قران خودداری نمیکنند، هستند. “حرام” انهایی هستند که جهت بقای زندگی انگلی خود با پایمال کنندگان تمامی حقوق انسانی و ملی ملت خویش وبا قاتلان و بی اینده سازان فرزندان ملت تورکمن، تنها جهت برخورداری از مزایای حکومتی و با زیر پای گذاشتن دین و مذهب خود وبا “التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه” شیعه برخلاف مذهب اصلی خود همکاری میکنند و به کاسه لیسی درگاه قدرت ان مشغولند.

مسلما مردم تورکمن و بویژه جوانان ان در چنین شرایطی قهرمان ملی خود وایران را در مقابله با یاوه گویی ها و تهدیدهای ملایان خود فروخته مبنی بر “مرتد” بودن او، او را تنها نخواهند گذاشت!

ایت آلماز

مقالات ارسالی، تنها آرا و نظریات نویسندگان انرا بیان میکنند و لزوما بازتاب دهنده دیدگاههای کانون فرهنگی – سیاسی نیستند!تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *