بایگانی روزانه: 2019-09-03

از مرگ بر امریکا تا جنگ با امریکا!

مخربترین مساله برای یک کشور در انستکه حکومتی در ان با هر انگیزه و نیتی رسالتی جهانی برای خود جهت تغییر دنیا قایل گردد. رسالتی که جمهوری اسلامی، از بدو تاسیس خود انرا پیشه خود ساخته و وظیفه ” رهایی از استکبار جهانی” که سرکرده انرا “امریکای جهانخوار” و نماد …

ادامه ...

سیل در تورکمنصحرا، خشم طبیعت یا بلای حکومت؟

در اواخر اسفند ماه و در سراغاز عید نوروز سیلی تورکمنصحرا را فرا گرفت که بنظر کارشناسان ” در هشتصد ساله گذشته نظیری نداشته است” ! از همان اغاز فاجعه حکومتیان و دولتیان عامل انرا عوامل طبیعی دانسته اند که خود دهه ها انرا نابود و غارت کرده اند و …

ادامه ...

تسلیح بلوچ ها در تورکمنصحرا با چه هدفی ؟

در سال ۱۳۸۸ سپاه پاسداران خود بعنوان مظهر ناامنی در ایران، ” تامین امنیت ” سیستان و بلوچستان را مستقیما برعهده گرفت. از ان زمان نیز این نیروی سرکوبگر تحت عنوان ” بومی سازی امنیت در بین مردم و طوایف و اقوام مختلف ” در میان بلوچ های این استان …

ادامه ...

صیادان تورکمن، قربانیان دو حکومت استبدادی!

تورکمنصحرا تنها نقطه ایی در جهان است که صیادی در ان نه تنها جزو پرخطرترین بلکه مرگبارترین شغلها محسوب میگردد. این صیاد کشی بیوقفه در سکوت و خاموشی در طول سالها توسط دو حکومت غارتگر و مستبد جمهوری شیعه ایران و جمهوری قوم گرا و فاقد هویت ملی تورکمنستان در …

ادامه ...

خیزش دیماه و تورکمنصحرا!

خیزش عمومی اخیر برای ولی مطلقه که تاکنون در توهم برقراری آرامشی گورستانی در جامعه بسر برده و با برقراری خودکامگی فردی دیگر خود را نه نماینده خدا بر روی زمین بلکه خدا را نماینده خود در آسمان می پنداشت، آشکار ساخت که همانند دیگر مستبدان تاریخ چیزی بیش از …

ادامه ...

آغاز پروسه سرنگونی رژیم اسلامی !

مردم ایران در هفتم دیماه با شعار “نه به گرانی” به میدان آمدند. لذا، جهت گیری سریع شعارها علیه رأس هرم قدرت و با گسترش اعتراضات مسالمت آمیز انها به بیش از صد شهر کوچک و بزرگ با وجود سرکوبی های سعبانه رژیم روزها در میدان ماندند تا تصمیم خویش …

ادامه ...