بایگانی روزانه: 2019-11-21

پیگرد و بازداشت گسترده مردم و تداوم اعتراضات

مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران‌، که از نخستین روزهای اعتراضات به افزایش اعلام نشده و شدید بهای بنزین، دست به «سرکوب خشونت بار» تظاهرکنندگان زدند، اینک بگزارش منابع گوناگون تعقیب و بازداشت گستردۀ آنان را دنبال می‌کنند. مقامات امنیتی در ششمین روز ابراز ناخرسندی‌ها، بگفتۀ خود صدها تن …

ادامه ...