بایگانی روزانه: 2019-12-07

تورکمن توپراغی نئنگ پارچالانماغی؛ ۹-نجی دسامبر تراژدیسی

باسئلئپ آلنان تورکمن توپراغئ نئنگ پارچالانماغئ حاقئنداقئ ایران–روس شرطناماسئ (۹ دسامبر ۱۸۸۱) گؤکدِپه غالاسئ باسئلئپ آلناندان تاقمئن ۱۱ آی سوُنگرا یاغنئ ۱۸۸۱-نجی یئلئنگ ۹-نجئ دسامبرینده تورکمِن توُپراغئنئ بؤلمِک باراداقئ انگلیس استعماری قول آستئنداقی ایران بیلن اوُرسیِت امپراطورلئغئ “آخال” دیین شرطنانا قول چکدیلر. بو ائلالاشئق بیزینگ حالقئمئزئنگ غارایشئندان حیچ حیلی حقوغا …

ادامه ...