بایگانی روزانه: 2020-04-19

یادداشتی بر روزهای خون، کشتار و ترور رژیم در تورکمن صحرا

فصلنامه “فرهنگ نوین- کتاب سوم” بتاریخ اسنفد ۱۳۵۸ و فروردین ۱۳۵۹ در رابطه با وقایع اوائل انقلاب در تورکمنصحرا دو یادداشت چاپ کرد. یادداشت اول: توماج زندانی شاه بقلم حمید رضا آواگر و یادداشت دوم سفر مانا طباطبائی به گنبد در فروردین ۱۳۵۹ و مشاهدات عینی و مصاحبه با تورکمن …

ادامه ...