بایگانی روزانه: 2021-07-18

دیدگاه! تأملاتی دربارۀ مسئلۀ ملی و تبعیض علیه تورکمن‌ها در ایران!

    ایران کشور اقلیت‌ها و رنگین‌کمانی از ملت‌ها و اقوام است و هیچ ملتی در آن از اکثریت برخوردار نیست و تمامی آنها تنها در جغرافیای ملی و تاریخی خود دارای اکثریتِ جمعیتی بوده و نسبت به کل کشور اقلیت بشمار می‌روند. اما، اقلیتی در آن به نام اکثریت بر …

ادامه ...