خانه / زبان تورکمنی

زبان تورکمنی

بمانسبت روز جهانی زبان مادری

سرنوشت یک زبان در دو سوی مرز برخورد متفاوت با زبان تورکمنی بدنبال تقسیم سرزمین آن در نهم دسامبر ۱۸۸۱ در دوسوی این مرزهای قراردادی و غیرقانونی، از طرف حکومتهای مرکزی ایران و روسیه، امروز خود معیاریست گویا و روشن جهت درک تفاوت بنیادین یک فرهنگ آسیائی با فرهنگی شبه …

ادامه ...